Regulamin

[ENG below]


I. Definicje

1. W niniejszym "Regulaminie" pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Zamawiający (Klient) - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
2. Sprzedawca:Restauracja Andromeda Alfa znajdująca się przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków, naleążąca do firmy Jordan Group z siedzibą w Krakowie, 31-535 przy ul. Gęsiej 8.
3. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://andromeda.oresto.pl/, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.
4. Restauracja - placówka gastronomiczna należąca do Sprzedawcy.
5. Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony https://andromeda.oresto.pl/, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz ceną.
6. Towar – produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.
7. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
8. Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.
9. Płatność dotpay.pl - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system dotpay.pl
10. Dzień roboczy - czas od otwarcia lokalu do godziny do jego zamknięcia.
11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym https://andromeda.oresto.pl/
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
2. Przyjmowanie zamówień odbywa w godzinach podanych na stronie zamow.pizzeriaotto.pl
3. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie https://andromeda.oresto.pl/l oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.
5. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e-mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

IV. Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego za opłatą, chyba, że wartość zamówienia jest wyższa niż 50,00 zł (pięćdziesiąt zł), wówczas zamówienie jest dostarczane bezpłatnie.
2. Zamawiający ma możliwość odbioru osobistego zamówienia.
3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 45 minut do maksymalnie 90 minut od momentu zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.).
4. Po złożeniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Restaurację, na podany adres e-mailowy, o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia.

V. Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności) lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych dotpay.pl
2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
4. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.
5. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny. Numery telefonów znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie andromeda.jordan.pl

VI. Dodatkowe informacje - System płatności dotpay.pl, Zwroty

1. Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis dotpay.pl prowadzony przez firmę Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255.
2. W przypadku braku potwierdzenia płatności dotpay.pl w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).
3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
4. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności dotpay.pl Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system dotpay.pl w terminie do 14 dni roboczych.

VII. Dodatkowe informacje - System płatności terminal płatniczy

1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy.
2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli:
- Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
- nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego,
- nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,
- Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: restauracja@galaxyhotel.pl
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę.I. Definitions

1. In these "Rules of Procedure", the following terms shall be understood: The Orderer (Customer) - a natural person (including the Consumer) who is at least 18 years old and has full legal capacity, or a legal person or organisational unit with legal capacity. The Ordering Party may also be a natural person who is at least 13 years old, but under 18 years old to the extent that he can acquire rights and incur obligations in accordance with the provisions of generally applicable law, i.e. in minor current affairs of everyday life.
2. Seller: Andromeda Alfa Restaurant located at 22a Gęsia Street, 31-535 Krakow, owned by the Jordan Group with its registered office in Krakow, 31-535 at 8 Gęsia Street.
3. Shop - an Internet service belonging to the Seller, available under the domain https://andromeda.oresto.pl/, through which the Orderer may purchase goods from the Seller.
4. Restaurant - a catering facility owned by the Seller. 5. Order - a legal action carried out using the https://andromeda
.oresto.pl/ website, during which the Ordering Party expresses the will to purchase selected goods according to their description and price.
6. Goods - products in the Store's offer.
7. Regulations - these Regulations defining the rules of providing services electronically by the Seller.
8. Payment - the action consisting in paying, in the manner specified in these Regulations, the indicated price of goods and delivery costs.
9. Payment dotpay.pl - an action consisting of paying, in a manner specified in these Regulations, the indicated price of goods and Costs of delivery through the dotpay.pl system.
10. Business day - the time from the opening of the premises to the time of their closure.
11. Personal Data Protection Act - the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws of 1997, No 133, item 883, as amended).
12. Act on Consumer Rights - Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Journal of Laws of 2014, item 827, as amended).
13. Act on Providing Services by Electronic Means - Act of 18 July 2002 on Providing Services by Electronic Means (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, as amended).

II. General provisions

1. These Regulations set out the rules for concluding a contract for the sale of goods between the Seller and the Purchaser, using means of distance communication and the use of the Shop by the Purchaser, available at https://andromeda.oresto.pl/.
2. In the scope of services provided by electronic means, these Regulations are the regulations referred to in Article 8 of the Act on Rendering Electronic Services.
3. Third The Regulations are addressed to all Clients of the Store. The Customer is obliged to observe all provisions of the Regulations. The sale takes place on the basis of the version of these Regulations, valid at the time of placing the Order.
4. All information contained on the Store's website relating to the products (including prices) does not constitute a commercial offer within the meaning of art. 66 of the Civil Code, but an invitation to conclude an agreement.

III. Acceptance and performance of orders

1.The first condition for using the services of the Store is to read and accept these Regulations. By placing an order the Ordering Party accepts the content of the Regulations.
2. The acceptance of orders takes place during the hours specified on the website zamow.pizzeriaotto.pl
3. In the absence of the possibility of contact by phone with the Ordering Party, the Seller has the right to cancel 4. The condition of the order is correct and truthful completion of the form on https://andromeda.oresto.pl/l and acceptance of the Regulations by the customer.
5. Prior to the transfer of the Order for execution, the Seller reserves the right to verify by e-mail or telephone.

IV. Delivery and order completion time

1. Orders in the selected zone are delivered to the ordering party for a fee, unless the order value is higher than PLN 50.00 (fifty PLN), in which case the order is delivered free of charge. 2. The Orderer has the opportunity to collect a personal order.
3. The time of the order is from 45 minutes to a maximum of 90 minutes from the approval of the order and may be extended for objective reasons (occupancy of the restaurant, bad weather conditions, etc.).
4. After placing the Order, the Customer will be informed by the Restaurant, to the e-mail address provided, about the acceptance of the Order for execution and the expected time of its delivery or rejection of the Order.

V. Forms of payment

1. The payment can be made in 3 forms: cash on delivery, payment card via the payment terminal on delivery (after informing the Restaurant about this method of payment in advance) or online payment via the dotpay.pl online payment system.
2. At the request of the Ordering Party, the Seller shall issue a VAT sales invoice within the period provided for by law.
3. The price specified in the Order shall constitute the total price which the Ordering Party shall be obliged to pay together with the due tax and delivery cost.
4. If the Ordering Party is obliged to pay more than the agreed price, which will include the elements specified in item 3 above, the Shop shall inform the Ordering Party about this fact. The Ordering Party shall be charged with additional costs only after obtaining the express consent of the Ordering Party.
5. The available means of communication between the customer and the shop is a telephone contact. Telephone numbers can be found in the "Contact" tab on the andromeda.jordan.pl website.

VI. Additional information - Dotpay.pl payment system, returns

1. Online payments are made by the Seller through the dotpay.pl service operated by Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Kraków at 72 Wielicka Street, 30-552 Kraków, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000700791 by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Department, holding Tax Identification Number (NIP) 6342661860 and REGON 240770255.
2. In the absence of confirmation of dotpay.pl payment in the Seller's system, the Order shall not be forwarded for execution, and the Purchaser should then contact the Seller by phone to determine the method of execution of the order or place the Order again by choosing another form of payment (in cash or by payment card at the supplier of the Order).
3. In the case of rejection of online payment for the Order, the Ordering Party has the right to cancel / withdraw from the Order without giving any reason.
4. In the case of failure to complete the Order paid in advance by the dotpay.pl payment system, the Seller, at the request of the Ordering Party, shall return funds through the dotpay.pl system within 14 working days.

VII. Additional information - Payment system payment terminal

1.The Seller, at the request of the Orderer, makes available the option of payment for the Order via a payment terminal.
2. In the case of cancellation of payment by the payment terminal, the Ordering Party is obliged to pay for the Order in cash at the supplier of the Order.

VIII. Right of withdrawal from the contract

1. Before the Seller performs the service, the Purchaser may withdraw from the contract without giving any reason.
2. To exercise the right to withdraw from the contract, the Customer undertakes to inform the Seller by way of an unequivocal statement by telephone contact with the Restaurant.
3. The Seller shall refund the payment using the same method of payment as used by the Customer.
4. In the case of withdrawal from the contract concluded at a distance, the contract is considered not concluded.
5. On the basis of Article 38 of the Act on Consumer Rights after the performance of the Seller, the Ordering Party loses the right to withdraw from the contract.

IX. Complaints

1. The Seller shall be liable on account of warranty for physical and legal defects of the Goods to the extent specified in Article 556 et seq. of the Act of 23 April 1964 - Civil Code (Journal of Laws of 2014, item 121).
2. The physical defect of the Goods consists in the inconsistency of the sold thing with the contract, i.e. if:
- The Goods do not have properties which should have due to the purpose of the contract, resulting from the circumstances or purpose,
- There are no properties of which the Seller has provided the Purchaser,
- is not suitable for the purpose of which the Orderer informed the Seller at the conclusion of the contract and the Seller has not objected to such purpose,
- The goods were released to the Ordering Party in an incomplete condition.
3. In the case of finding the order to be inconsistent with the received goods, please inform the Restaurant by phone immediately after receiving the Order.
4.Outside the given working day, please send complaints via e-mail to the address: restauracja@galaxyhotel.pl.
6. In the case of effective withdrawal from the contract, the Seller undertakes to return the payment within 14 days from the date of receipt of the withdrawal from the contract, with the reservation that the return of payment shall not take place until the moment of receipt of the Goods back or delivery by the Consumer of proof of its return