Polityka prywatności

[ENG below]


Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) - RODO. Szanując Państwa prawo do prywatności oraz starając się zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, podjęliśmy działania, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych naszych Kontrahentów.

Administratorem Państwa danych jest: Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków. Kontakt z nami: jordan@jordan.pl

Cel przetwarzania danych: Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów i ofert marketingowych, których operatorem jest Jacek Legendziewicz Jordan Group. Korespondencja jest skierowana do stałych Klientów firmy, kooperantów zainteresowanych pogłębieniem współpracy i osób zainteresowanych otrzymywaniem newsletterów. Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody.

Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez e-mail na adres jordan@jordan.pl, list tradycyjny na adres firmy podany na dole, lub za pomocą połączenia telefonicznego na numer +48 12 354 59 40.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo: Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP: 6790063497
Dział Sprzedaży i Marketingu, ul. Dworska 1a/2, 30-314 Kraków, T: +48 12 354 59 40Dears Partners,
On 25 May 2018, the Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation: “GDPR”) entered into force.

Respecting your right to privacy and making every effort to ensure the highest standard of our services, we have undertaken steps to protect and secure your personal data. Your personal data controller Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków. You can contact us on: jordan@jordan.pl The aim of processing your personal data Your personal data transmitted to the Controller are processed with a view to sending newsletters and marketing offers administered by Jacek Legendziewicz Jordan Group.

Such correspondence is addressed to regular clients, partners interested in further developing cooperation as well as those interested in receiving newsletters. Your personal data are processed as long as your consent to do so remains valid. You may revoke your consent for the processing of your personal data at any time by email sent on jordan@jordan.pl, by post sent to the address specified below, or by phone on +48 12 354 59 40.

You have the right to access your personal data, to rectify, to erase, and to restrict processing thereof, to transfer your data, and the right to file objections, the right to revoke your consent at any time with no effect on the compliance with the right to process your data under your consent prior to its withdrawal, and the right to file a complaint to the Inspector General for Personal Data Protection.

Safety: Your personal data and collected with due diligence and adequately protected against access by unauthorised persons. We have made every effort to ensure safety of your personal data. You may be confident that they are adequately protected.

Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP: 6790063497
Sales and Marketing Department, ul. Dworska 1a/2, 30-314 Kraków, T: +48 12 354 59 40